Regionálne komunikácie zabezpečujú dopravnú obslužnosť regiónov

dátum: 19.02.20-16:57

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre ROP v spolupráci so samosprávnymi krajmi na území cieľa Konvergencia uverejňuje Oznámenie o možnosti predkladať projektové návrhy samosprávnych krajov.

A to v rámci opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP (kód oznámenia je ROP-5.1-2009/01-PN.

Indikatívna výška celkových oprávnených výdavkov určená na projektové návrhy zamerané na podporu ciest II. a III. triedy predstavuje 52,4 mil. eur.
 

Prioritná os: 5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov


Bližšie informácie môžete získať kliknutím na nasledujúce odkazy:

Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja:
http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=17&page=1
Nitriansky samosprávny kraj
http://web.unsk.sk:8080/showdoc.do?docid=1919

 

 

Zdroj: ÚNSK